Vysoušení a větrání

Manuál pro uživatele budov po sanaci vlhkého zdiva systémem imesta

Na Vašem domě byly provedeny sanační práce. Byly použity vhodné materiály a dodrženy stanovené postupy. Přesto určitý čas potrvá, než se projeví účinek jednotlivých sanačních zásahů, odpaří se nadbytečná vlhkost a ustaví se nová vlhkostní rovnováha v sanovaných konstrukcích. Tyto procesy potrvají až několik let po dokončení prací a jejich rychlost je závislá na počáteční vlhkosti, složení a mocnosti zdiva, použitých sanačních postupech, způsobu užívání a zejména větrání stavby.

Zejména poslední uvedené podmínky máte plně v rukou Vy, jako uživatel objektu, a pro celkový úspěch sanace je, zvláště v prvních dvou letech po sanaci, nezbytné dodržovat níže uvedená pravidla užívání, a případných stavebních úprav.

Větrání a vysoušení

V sanovaných konstrukcích je zpravidla mnohem více nadbytečné vody, než si představujete - při 10% hmotnostní vlhkosti může být v 1 m3 zdiva až 200 litrů vody. Tato voda se musí postupně odpařit, podle konkrétní dispozice stavby odchází do venkovního prostředí, ale zejména do vnitřních prostor. Odtud je nutné umožnit její odvětrání, případně ji odstranit pomocí cíleného vysoušení vysoušeči. K odpaření vody je potřebné teplo (skupenské teplo - energie pro přeměnu vody ve vodní páru). Je proto potřeba kontrolovat vlhkost vnitřního prostředí a poněkud více prostory vytápět.

Kontrola zdrojů provozní vlhkosti

Pro udržení přiměřené vlhkosti vnitřního prostředí sanované stavby je třeba mít kontrolu nad zdroji provozní vlhkosti. V obytných prostorách nesušit prádlo, v kuchyni používat digestoř s odvodem par mimo budovu a v koupelně zvláště intenzivně větrat, nejlépe ventilátorem s vlhkostním čidlem. V provozních prostorách se zdroji vlhkosti je nezbytné zajistit provoz dostatečně účinné vzduchotechniky. Zajištění minimálně normované výměny vzduchu v sanovaných prostorách je nutné považovat za samozřejmost.

Údržba a pravidelné čištění okapních a drenážních systémů

Nejlepší obranou proti vlhkosti stavby je nedovolit vodě vniknout do stavebních konstrukcí. K tomu slouží okapní a drenážní systémy, navržené pro spolehlivé odvedení vody od stavby. Jednotlivé prvky okapních a drenážních tras je nutné udržovat v dobrém stavu a pravidelně je kontrolovat čistit. Doporučujeme vytvořit kontrolní plán (kalendář kontrol) a pověřit konkrétní osobu k jeho provádění (pokud jste na správu objektu sami, udělejte si alespoň poznámku do kalendáře).

Výmalby a fasádní nátěry

Odpar vody ze stavebních konstrukcí probíhá nejčastěji přes sanační omítky. Ty jsou dimenzované na dobrý prostup vodní páry a případnou akumulaci vodorozpustných solí z odpařené vody. Je ale nezbytné ponechat před nimi volný prostor umožňující proudění vzduchu, tepelnou výměnu a odvod vodní párou obohaceného vzduchu. Obvykle postačí 10-15 cm mezera od zdi. K nátěrům sanačních omítek jsou určeny silikátové, případně vápenné nátěry s hodnotou difuzního součinitele Sd menší než 0,2. Jiné takzvaně paropropustné nátěry nejsou vhodné.

Stavební úpravy vně i uvnitř objektu

Jakékoli stavební úpravy musí být v souladu s konceptem a principy sanačního řešení. Zásahy do sanovaných konstrukcí jsou možné, ale má-li vše řádně fungovat, je třeba změny přizpůsobit požadavkům a zásadám sanace budov z hlediska vlhkosti a zasolení. Stejným způsobem je nutné postupovat i při úpravách bezprostředního okolí stavby. Například instalace závlahového systému nebo navýšení terénu může způsobit nepříjemné komplikace.

Změna užívání nebo vytápění

Při změně užívání sanovaných prostor nebo při změně systému vytápění vždy zajistěte posouzení vlivu nového užívání na vlhkost prostředí i konstrukcí a doplňte chybějící opatření proti vlhkosti. Zjednodušeně řečeno, zřizujete-li bazén nebo prádelnu v suterénu, doplňte vzduchotechniku pro odvětrání.

Poruchy po sanaci nebo pochybnosti o funkčnosti opatření

Přes veškerou snahu i pečlivost při realizaci sanačních opatření se mohou vyskytnout potíže či vady. Informujte nás neprodleně o případných potížích a pochybnostech, máme zájem realizovat pro Vás trvale funkční řešení a na nápravě problémů budeme spolupracovat.

 

Řešení vlhkosti zdiva

Jak správně postupovat

Cesta k úspěšnému řešení problému vlhkosti zdiva vede od stanovení příčin, přes návrha realizaci sanačních opatření...

více
Návrh sanace zdiva

Návrh sanačních opatření

Podle výsledku průzkumu navrhneme koncept sanace, postup provádění a návaznost jednotlivých sanačních opatření.

více
Metody sanace zdiva

Metody sanace zdiva

Možné postupy zahrnují chemickou injektáž, mechanické metody, vzduchové dutiny a elektroosmózu.

více